Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

FCA certificatie: bij dierlijke voeding moeten 80% van de plantaardige primaire producten Vegaplan gecertificeerd zijn

17.03.2017

Voor de oogst van 2017 moet minstens 80% van de aankopen van primaire producten van plantaardige oorsprong gebeuren bij Belgische primaire producenten die over een Vegaplan Standaard certificatie beschikken. 

Een landbouwer die plantaardige primaire producten moet beschikken over een passende Vegaplan Standaard voor het speciefieke product. Enkele voorbeelden: 
  1. Graan of stro -> Code GOEG(s)
  2. Aardappelen -> Code A(s)
  3. Ruwvoer (zoals hooi) -> Code R
  4. ....
Voor meer informatie betreffende de nieuwe kwaliteitsovereenkomst voor 2017, zie www.ovocom.be

Voor meer informatie betreffende de Vegaplan-certificatie, klik hier

+lees verder

Gelijkwaardigheid Belgisch Vegaplan en Nederlandse VVAK voor certificering akkerbouwproducten hernieuwd

15.11.2016

In 2009 besloten het Overlegplatform voor de Verwerking van en de handel in Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG), Agrofront (ABS, BB, FWA) en het Akkerbouw Certificeringsoverleg tot de wederzijdse acceptatie van de Belgische IKKB Standaard (thans: Vegaplan) en het Nederlandse VVAK. In de afgelopen periode zijn de schema's opnieuw vergeleken met als resultaat dat de gelijkwaardigheid is herbevestigd en er een geactualiseerde overeenkomst is afgesloten. De gelijkwaardigheid betekent dat Belgische en Nederlandse akkerbouwers hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles in zowel België als Nederland kunnen afzetten op de markten.


In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van Vegaplan en het Akkerbouw Certificeringsoverleg opnieuw getoetst of het Nederlandse VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) en het Belgische Vegaplan nog inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's worden namelijk jaarlijks aangepast om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en eisen. Uit deze vergelijking blijkt dat beide systemen inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's hebben tot doel de garantie te bieden dat de door de akkerbouwer geleverde akkerbouwproducten veilig en traceerbaar zijn.


De wederzijdse acceptatie geldt voor de teelt van industriegroenten, suikerbieten, consumptieaardappelen en granen, zaden en peuvruchten. Dit betekent dat Vegaplan-gecertificeerde akkerbouwers bij afzet aan Nederlandse afnemers geen bijkomende controles hoeven te ondergaan. Omgekeerd voldoen VVAK-gecertificeerde producten ann de gestelde eisen in België. Voor aardappelen en industriegroenten gelden bijzondere bepalingen.


Ook in de toekomst zullen de eigenaars van de schema's nauw contact blijven houden en inhoudelijke wijzigingen op elkaar afstemmen en communiceren.


Zowel Vegaplan als VVAK zijn schema's waarin de verschillende schakels van de akkerbouwketen nauw samenwerken in het beland van voedsel- en voederveilige producten. De laatste jaren is ook duurzaamheid daarbij gekomen. In totaal 23.000 akkerbouwers uit België en Nederland laten één of meer gewassen certificeren door Vegaplan en VVAK.


Om het persbericht te downloaden, klik hier .


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Akkerbouw Certificeringsoverleg:


Tel.: +31 (0)79 303 03 32 of wielemaker@bo-akkerbouw.nl


Vegaplan:


Tel. +32 (2) 880 22 03 of brigitta.wolf@vegaplan.be


+lees verder

CodiplanPLUS Rund: verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard

16.09.2016

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachthuizen regelmatig meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet.
 

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist om in de Belbeef Standaard een bijkomende voorwaarde op te nemen, namelijk de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel.
 

Voor meer informatie, klik hier.

 

+lees verder

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor de Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken

16.09.2016

Op 30 juni 2016 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 1.0 dd 30.05.2016) en de Sectorgids G-033 voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie (versie 2.0 dd 30.05.2016), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn. 
 

Een apart certificaat voor de Sectorgids - waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet nodig. 
 

Concreet: indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet de aannemer van de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV. 
 

De concordantietabellen tussen de twee lastenboeken zijn te vinden  via deze link

+lees verder

"Vijanden van gewassen" gaat digitaal

29.07.2016

Begin mei 2016 lanceerde Inagro de gewasbeschermingsapplicatie. Met die webapplicatie kan je snel en gemakkelijk informatie krijgen over ziekten en plagen in jouw teelten en de beheersing ervan.

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

12.07.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:

 

Plantaardige Productie

 

- Hernieuwing van het certificaat: indien mogelijk zonder onderbreking...

- Internationaal SAI-platform: 'Silver' voor akkerbouwmattige teelten

 

Dierlijke Productie

 

- G-040, deel "Paardachtigen": gezondheidscertificaat, identificatie en gegevensinvoer in de centrale databank

- Sanitel-Med: een woordje uitleg

 

Vegaplan/Codiplan

 

- De activiteitenverslagen 2015 van onze vzw's zijn gepubliceerd!

- Wij nemen deel aan de landbouwbeurs van Libramont

 

Loonwerkers

 

- Sectorgids/Vegaplan Standaard: de nieuwe versie is beschikbaar!

 

Varia

 

- Wist u dat...? Het slachthuis Lonki NV van Temse is erkend voor CodiplanPLUS Parkkonijn

 

Veel lesgenoot toegewenst!

+lees verder

Certificatie van loonwerkers: IKKB Standaard wordt "Vegaplan Standaard"

11.07.2016

In 2014 heeft Vegaplan het toepassingsgebied van het lastenboek voor de primaire productie uitgebreid, met de opname van de eisen betreffende het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bijkomende eisen betreffende duurzame ontwikkeling. We hebben nu dezelfde aanpak toegepast op de Standaard voor de aanemers van land- en tuinbouwwerken (vroeger "IKKB Standaard" genoemd). Een nieuwe versie van het lastenboek wordt op 11.07.2016 gepubliceerd. 

 

Nieuwe versie van de lastenboeken

 

Op 8 juni jl. Is een nieuwe versie van de Sectorgids voor loonwerkers (G-033) door het FAVV gevalideerd. De aanpassing van de Gids houdt de facto een nieuwe versie in van de Vegaplan Standaard (voorheen IKKB) aangezien de Sectorgids hier integraal deel van uitmaakt. De laatste versie van de Sectorgids/de IKKB Standaard 'Loonwerkers' dateerde van 01.04.2009. Het was dus dringend nodig om deze lastenboeken te actualiseren door de opname van o.a. de regelveging betreffende de fytolicentie en deze over het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Integrated Pest Management). Deze nieuwe versies zijn op 11.07.2016 op de Vegaplan website gepubliceerd en treden in werking op 11.10.2016. 

Om de administratie van de certificatie te vereenvoudigen, erkent het FAVV de equivalentie tussen deze twee lastenboeken indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard. Een apart certificaat voor de Sectorgids is dus niet meer nodig. 

 

Wat is er veranderd?

 

De Sectorgids bevat de vereisten m.b.t. de fytolicentie en tevens de vereisten betreffende het snijden van pootaardappelen en het transport. Het toepassingsgebied van de Vegaplan Standaard wordt, net als de Standaard voor de landbouwers, uitgebreid met maatregelen inzake het duurzame gebruik van pesticiden (IPM) en duurzame ontwikkeling. 

 

Welke versie moet er nu concreet worden gebruikt?

 

 Vanaf 11.10.2016 is enkel nog de versie van 30.05.2016 van toepassing bij de certificeringsaudit. Ook voor audits die vóór deze datum plaatsvinden, mag u desgewenst deze versie reeds gebruiken. 

 

Voor de verlenging van bestaande certificaten zal bij de controle rekening worden gehouden met de nieuwe eisen. Opgelet: bij een insectie van het FAVV dient u zich aan de wettelijke eisen te houden; het certificeringsorganisme zal bij een onaangekondigde audit eveneens rekening houden met de nieuwe versie. Wij raden u dus aan om snel kennis te nemen van de wijzigingen in deze nieuwe versie. 

 

De wijzigingen staan in het rood aangegeven in de tekst van de checklist en de lastenboeken (deze documenten zijn gratis beschikbaard op de website www.vegaplan.be - Documenten - Vegaplan Loonwerkers). 

 

Voor bijkomende informatie kunt u contact op nemen met uw certificeringsinstelling, LandbouwService of Vegaplan. 

 

Hieronder kan u het persbericht downloaden.

+lees verder

Vegaplan haalt 'Zilver' bij SAI

08.07.2016

Vegaplan heeft bij SAI de score 'zilver' behaald voor alle akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen, industriegroeten en suikerbieten. 
 

SAI staat voor Sustainable Agriculture Initiative en werd opgericht in 2002 door Nestlé, Unilever en Danone. SAI telt vandaag 80 leden uit de voedings- en drankindustrie en heeft de zogenaamde Farm Sustainability Assessment tool (FSA 2.0) ontwikkeld, die gebruikt wordt om de duurzame ontwikkeling van een landbouwbedrijf te beoordelen. De benchmark (= vergelijkende analyse) baseert zich op deze tool. 
 

De FSA tool omvat van 112 complexe vragen en dekt diverse milieu, sociale en economische aspecten af. 
 

De benchmark heet aangetoond, dat Vegaplan aan 100% van de essentiële vragen beantwoordt, 94% van de 'basic' en 77% van de 'advanced' vragen. Dit uitstekende resultaat is mogelijk mede door de integratie van alle IPM- en duurzaamheidsvereisten in de Vegaplan Standaard van 2014. 
 

Bij enkele FSA-vereisten die niet in de Vegaplan Standaard zijn opgenomen omdat ze door de overheid of via andere structuren gecontroleerd worden, werd de Belgische wetgeving in de beoordeling meegenomen. Voorbeelden zijn sociale aspecten zoals een leefbaar loon voor arbeiders, verbod op kinder- en dwangarbeid, verbod op discriminatie op het werk. 
 

Wat heeft de landbouwer nu aan deze benchmark? Concreet worden en distributie ) die de Belgische situatie en onze Vegaplan Standaard niet kennen - aantonen dat ons lastenboek (en dus ook de gecertificeerde landbouwer) aan hun voorwaarden qua duurzaamheid voldoet. Deze oefening brengt de Vegaplan Standaard naar een internationaal niveau en toont de waarde van de geleverde inspanningen qua duurzame ontwikkeling. 
 

En de afnemer van lanbouwproducten kan op zijn beurt bij zijn internationale klanten hard maken, dat de keuze voor Vegaplan gecertificeerde grondstoffen de juiste is!
 

Voor vragen contacteer brigitta.wolf@vegaplan.be

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2015 zijn gepubliceerd!

22.06.2016

De activiteitenverslagen van 2015 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u  hier  downloaden. 

+lees verder

De lente nieuwsbrief is beschikbaar!

06.06.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

- Gehuurde percelen: wie is verantwoordelijk voor de certificatie?

- Certificeringsaudits: de meest frequente niet-conformiteiten

- Erkenning van het Vegaplan systeem door het internationale Platform SAI

- Het sectoroverkoepelende residubewakingssysteem van Vegaplan
 

Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Rund: de meest frequente niet-conformiteiten
 

Loonwerkers
 

- Sectorgids/Vegaplan standaard 'Loonwerkers': nieuwe versie verwacht
 

Varia
 

- Wist u dat...?
 

Veel lesgenoot toegewenst!

+lees verder

Pagina's