Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Het Vegaplan jaarverslag is nu beschikbaar!

19.06.2019

2018 was een geslaagd jaar voor Vegaplan. In hun jaarrapport wordt een mooi overzicht gegeven van hun realisaties en successen en worden de perspectieven voor 2019 belicht. 

 

Een gratis elektronische teeltfiche voor gecertificeerde landbouwers

 

Sinds 2018 stelt Vegaplan een gratis elektronische teeltfiche ter beschikking van de gecertifieerde landbouwers die zij direct kunnen delen met hun afnemers. Deze teeltfiche betekent voor de landbouwers dus een handig instrument dat hen heel wat tijd kan besparen. Voor de afnemers biedt de elektronische teeltfiche dan weer een garantie op homogeniteit van het product en een efficiënter beheer van haar leveranciers.

 

Vegaplan in cijfers

 

In 2018 waren er meer dan 17.000 Vegaplan gecertificeerde bedrijven, wat overeenkomt met 57% van de landbouwers in België. De Vegaplan gecertificeerde landbouwers vertegenwoordigen echter een nog groter aandeel van de landbouw in functie van de productievolumes. Zo is 85% van het suikerbieten areaal, 84% van het aardappelareaal en 81% graanareaal Vegaplan gecertificeerd.

 

Verspreid over België zijn er ook meer dan 1000 Loonwerkers gecertificeerd voor de Vegaplan standaard.

 

In de loop van 2018 werden ongeveer 6000 audits uitgevoerd waarbij de bedrijven niet alleen op voedselveiligheid, maar ook op sociale- en milieu-eisen werden gecontroleerd. Vegaplan heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd in een veilige en duurzame productie van primaire plantaardige producten.

 

Vegaplan in beweging

 

De teeltvrije zones op percelen gesitueerd in Vlaanderen werden in 2018 opgenomen in het lastenboek. Hiermee levert Vegaplan een bijdrage aan de bescherming van de waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen. Daarboven werden in Vlaanderen de nodige maatregelen voor de reductie van drift bij het spuiten van kracht. Landbouwers zijn nu verplicht van minstens 50% driftreducerende doppen op hun spuittoestellen te monteren of gebruik te maken van 50% driftreducerende technieken. Deze maatregelen zijn sinds april 2019 ook in Wallonië verplicht. Daarnaast werden ook de maatregelen om de verspreiding van knolcyperus te verhinderen beter op elkaar afgestemd.

 

Een laatste verwezenlijking van Vegaplan voor 2018 was het afwerken van de Vegaplan Standaard Niet-eetbare tuinbouwproducten of Vegaplan Standaard NET. De troef van de nieuwe Vegaplan Standaard NET is zijn grote reikwijdte. Zo omvat deze niet alleen de eisen die van toepassing zijn op de productie en de handel van sierplanten zoals deze door het FAVV worden bepaald, maar ook de maatregelen rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal onder bevoegdheid van de gewesten.

 

Tenslotte verwelkomde Vegaplan in 2018 de organisaties Fresh Trade Belgium (de beroepsfederatie voor bedrijven actief in de sector fruit en groenten) en AVBS (de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening) als nieuwe leden. Hiermee vergroot ze verder haar belang om een duurzame landbouwproductie in België te verzekeren.

 

Het jaarverslag kan worden geraadpleegd via onderstaande link.  Indien u het jaarverslag wenst af te printen, kunt u het hier downloaden. 

 

Wij wensen u veel leesplezier!

+lees verder

De lente nieuwsbrief is beschikbaar!

22.05.2019

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

20.02.2019

+lees verder

Vegaplan introduceert de Vegaplan Standaard NET, een lastenboek voor de sierteeltsector

29.01.2019

Na de eetbare teelten biedt Vegaplan nu ook voor de niet-eetbare teelten (sierteelt en boomkwekerij) een standaard aan: de Vegaplan Standaard NET (voor Niet-Eetbare Tuinbouwteelten). Met de Vegaplan Standaard NET kan worden voldaan aan zowel de wettelijke vereisten onder de bevoegheid van het FAVV als de gewestelijke overheden en dit in één enkele driejaarlijkse audit. Uniek voor deze standaard is dat zowel de handel als de productie opgenomen zijn. Daardoor kunnen ook producenten van siergewassen die naast productie ook aan handel doen, zich laten certificeren en kans maken op de bonus (verlaagde jaarlijkse FAVV-heffing). 

 

Vegaplan, beheerder van de sectorgidsen G-040 voor de primaire eetbare productie en G-033 loonwerk en de private lastenboeken Vegaplan Standaard en Vegaplan Standaard loonwerk, lanceert nu ook een Vegaplan Standard NET, de standaard voor de niet-eetbare primaire plantaardige productie en dekt hiermee de volledige plantaardige productie af. Deze standaard brengt echter geen bijkomende verplichtingen voor de sieteler gezien het een verzameling is van wettelijke verplichtingen waarvan de sieteler al moet voldoen. In onderstaande figuur is opgelijst welke delen opgenomen zijn in deze Standaard. 

Figuur 1: De verschillende elementen opgenomen in de Vegaplan Standaard NET

 

Autocontrole in de sierteeltsector

 

De sectorgids G-040 module D omvat alle wettelijke vereisten die voortkomen uit de autocontroleplicht onder de bevoegdheid van het FAVV. De autocontroleplicht stelt dat iedere operator in de voedselketen moet voldoen aan de principes van autocontrole. Dit is een interne controle om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van de producten. Wat betreft de sierteeltsector wordt hierbij de focus gelegd op de traceerbaarheid en meldingsplicht. Om aan deze autocontroleplicht te voldoen kan een sierteler gebruik maken van de sectorgids (G-040 module D) waarin alle eisen zijn beschreven. Een sierteler die hieraan voldoet en zich hiervoor laat certificeren door een onafhankelijk certificeringsorganisme (OCI) heeft recht op een korting op de jaarlijkse FAVV-heffing (bonus) en komt in aanmerking tot een vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV. 

 

Om deze korting te kunnen ontvangen moeten alle activiteiten die bij het FAVV geregistreerd zijn, afgedekt zijn door een autocontrolesysteem. Hier knelde in het verleden voor de sierteeltsector vaak het schoentje. Specifiek aan de sierteeltsector is dat op heel wat bedrijven naast productie van sierteeltproducten ook handel wordt gedaan in deze producten. Op heden bestond er nog geen sectorgids voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Sinds kort is hier verandering in gekomen met de publicatie van de G-043, de sectorgids voor handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Door een certificatie voor deze twee sectorgidsen is het nu mogelijk voor deze bedrijven de certificatie van een autocontrolesysteem aan het FAVV aan te tonen en hierdoor ook in aanmerking te komen voor de bonus op de jaarlijkse FAVV-heffing en de verlaagde inspectiefrequentie. 

 

IPM-sierteelt en minimum kwaliteitsvereisten teeltmateriaal 

 

Naast deze twee sectorgidsen is in de Standaard geïntegreerde gewasbescherming (IPM-Integrated Pest Management) binnen sieteelt opgenomen. IPM vloeit voort uit een Europese richtlijn (2009/128/EC) en is gebaseerd op acht basisprincipes. Deze laten de teler toe op een ecologisch en economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle te houden. Deze principes zijn uitgeschreven in een checklist en zijn tevens opgenomen in de Vegaplan Standaard NET. 

 

Daarnaast neemt de Vegaplan Standaard NET voor Vlaanderen ook de controles op betreffende de minimum EG-kwaliteit van teeltmateriaal van siergewassen. Deze werden vóór 2019 uitgevoerd door de diensten van het Departement Landbouw en Visserij. Vanaf 2019 worden deze controles uitbesteed en zullen deze door de onafhankelijke controle instellingen (OCI's) in kader van de Vegaplan Standaard NET controles worden uitgevoerd. 

 

Met andere woorden heel wat zaken kunnen via de Vegaplan Standaard NET in één driejaarlijkse audit gecombineerd worden gecontroleerd. Dit bespaart de sierteler/boomwkwer tijd en controlekosten. 

 

Hoe zich laten certificeren?

 

De checklist en het lastenboek van de Vegaplan Standaard NET zijn online gratis te raadplegen via de website van Vegaplan

Om zich te laten certificeren moet men een OCI of onafhankelijk certificeringsinstelling contacteren. Deze zal dan binnen de negen maanden een audit uitvoeren. Indien aan alle punten uit het lastenboek wordt voldaan zal een certificaat worden uitgereikt. Dit certificaat is dan drie jaar geldig. Na drie jaar zal de OCI terug contact opnemen om een nieuwe audit uitvoeren zodat het certificaat kan worden verlengd. De lijst met OCI's is terug te vinden op de website van Vegaplan waar ook een tool beschikbaar is om bij verschillende OCI's offertes aan te vragen. 

 

Voor meer info over de Vegaplan Standaard NET kan u terecht bij Vegaplan: info@vegaplan.be of 02/880 22 00. 

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

27.11.2018

+lees verder

Nieuwe versie van de Belbeef Standaard in voege vanaf 1 oktober 2018

02.10.2018

Belbeef lanceert een nieuwe versie  van de Belbeef Standaard voor het Belgische rundvlees. In de dierlijke productie lag de focus op het aspect "dierenwelzijn" en op de ontwikkeling van een Duurzaamheidmonitor om de duurzame initiatieven van onze veehouders aan te tonen.
Voor meer informatie, zie de Belbeef website op  www.belbeef.be .

+lees verder

Gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder een 120 dagen toelating die verlopen is kunnen voortaan apart in fytolokaal met vermelding "120 dagen toelating"

10.09.2018

Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun erkenning. Dit om verschillende redenen. Echter in bepaalde noodsituaties wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden, kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen. Een overzicht van deze 120 dagen toelatingen is terug te vinden op fytoweb of rechtstreeks via volgende link . Het aantal producten dat dergelijke tijdelijke erkenning van 120 dagen verkrijgt neemt de laatste jaren toe. Daarnaast zijn er een aantal middelen die jaarlijks een terugkerende 120 dagentoelating krijgen. 

 

Wanneer deze periode van 120 dagen is afgelopen, werden deze tot nu toe aanzien als niet erkende middelen en dienden deze apart te worden gestockeerd in het fytolokaal met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare-Gewasbeschermingsmiddelen". In de oneven jaren worden de producten die onder deze NBGM zijn opgeslagen ingeleverd bij de ophaling van Agri-Recover. Echter in het geval van producten met een jaarlijks terugkerende 120 dagen toelating is het wenselijk dat overschotten kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar zonder dat deze bij inspectie van het FAVV worden verzegeld. 

 

Daarom biedt het FAVV vanaf heden een tolerantie voor dergelijke producten. Indien deze afgezonderd staan van de erkende producten, met vermelding "NBGM -120 dagen toelating" (en niet meer met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen"), kunnen overschotten het jaar nadien gebruikt indien dit product een nieuwe 120 dagen toelating zou verkrijgen. 

 

Voor producten waarvan de erkenning definitief wordt ingetrokken blijft de verplichting gelden deze op te slaan onder de NBGM en dient men deze in te leveren bij Agri-Recover op de hiervoor voorziene momenten. 

 

Voor meer informatie gelieve hier de omzendbrief van het FAVV te raadplegen. 

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

08.08.2018

+lees verder

Vegaplan gecertificeerde landbouwers scoren uitmuntend op vlak van voedselveiligheid!

11.06.2018

Op 7/06/2018 verzamelden de bestuurders van Vegaplan op het bedrijf van de familie Van Puymbrouck te Tourinnes-Saint Lambert. Aanleiding was de voorstelling van het rapport Voedselveiligheid van Vegaplan. Net als vorig jaar, met de publicatie van het rapport rond duurzaamheid op de landbouwbedrijven, werd ook dit jaar een dezelfde oefening uitgevoerd maar deze keer werden de resultaten bekeken van de inspanningen die op landbouwbedrijven worden geleverd inzake voedselveiligheid.

Voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten zijn meer dan ooit van essentieel belang. Elk landbouwbedrijf moet daarom voldoen aan de autocontroleplicht. Deze autocontrole stelt dat een landbouwer interne controle moet uitvoeren op zijn bedrijf om zo te verzekeren dat voedselveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit van de producten te allen tijde wordt gewaarborgd. Voor de implementatie van deze autocontrole in de praktijk is in overleg met de betrokken sectoren een sectorgids opgesteld die al deze verplichtingen opneemt.

De Vegaplan Standaard (voorheen bekend onder de naam IKKB Standaard) is een lastenboek dat de kwaliteit van de primaire plantaardige producten verzekert en dat de sectorgids integraal opneemt. Dit zijn de wettelijke eisen binnen de Vegaplan Standaard. Maarde Vegaplan Standaard gaat verder dan alleen de verplichtingen opgelegd door autocontrole. De Standaard bevat daarnaast nog extra-legale eisen die voortkomen uit overleg tussen landbouworganisaties, en de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten.

 

"Rapport voedselveiligheid"

In het rapport Voedselveiligheid werden alle eisen (wettelijke en bovenwettelijke) uit de Vegaplan Standaard die verband houden met voedselveiligheid bekeken. Deze werden vervolgens ingedeeld in drie luiken. Een Luik rond kwaliteit, een luik met eisen over de traceerbaarheid van de producten en ten slotte een luik betreffende de meldingsplicht die landbouwers hebben ten aanzien van het FAVV. Voor de eisen die onder deze drie luiken vallen werd gekeken hoeveel percentage van de landbouwers tijdens de audit hiervoor conform scoorde. Hiervoor werden maar liefst meer dan 18.000 checklists van audits over een periode van 3 jaar bekeken.

Uit de resultaten van deze oefening blijkt dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwers het zeer goed doen op vlak van voedselveiligheid. De resultaten liggen grotendeels boven 90% conformiteit. Opvallend is ook te melden dat even goede resultaten worden teruggevonden voor vereisten die wettelijk zijn als voor de bovenwettelijke eisen uit de Standaard. Tevens wordt er geen verschil bevonden voor het niveau van de verschillende eisen. Even goede resultaten zijn merkbaar voor eisen van niveau 1 (dienen altijd in orde te zijn), niveau 2 (70% van deze eisen moeten in orde zijn) of niveau 3 (aanbevelingen). De landbouwers scoren bijgevolg meer dan behoorlijk op vlak van voedselveiligheid.

 

Voedselveiligheid in de praktijk

Aan de voorstelling van het rapport voedselveiligheid werd een interactief bezoek gekoppeld op het akkerbouwbedrijf van de familie Van Puymbrouck. Aardappelen, chicorei, tarwe en gerst zijn de voornaamste teelten op dit bedrijf. Via deze rondleiding werd getracht een beeld te schetsen van wat voedselveiligheid op een landbouwbedrijf in de praktijk inhoudt en welke eisen hiervoor worden gesteld aan de landbouwers. Jean-Pierre Van Puymbrouck, zelf bestuurder binnen Vegaplan en mede-eigenaar van het bedrijf, nam het woord. “Mijn bedrijf is reeds 10 jaar Vegaplan gecertificeerd. Het biedt verscheidene voordelen. Het lastenboek bevat de vereisten van verschillende afnemers. Daarenboven profiteer ik van de jaarlijkse korting op de FAVV-Heffing die een groot deel van de auditkosten dekt. De eisen die hier tegenover staan zijn praktische haalbaar en zijn logisch binnen een goede bedrijfsvoering.”          

Jean-Pierre Van Puymbrouck

Het volledige rapport voedselveiligheid met alle resultaten kan u terug vinden op de website van Vegaplan via volgende link.

 

+lees verder

Pesbericht - Vegaplan lanceert elektronische teelt-/perceelfiche

05.03.2018

Vegaplan gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt-/perceelfiches digitaal invullen via een nieuwe applicatie. De online applicatie is gratis beschikbaar in de databank van Vegaplan. Dit biedt landbouwers de mogelijkheid hun teeltfiches op een online platform te bewaren en te allen tijde te raadplegen en aan te passen. Verder kunnen landbouwers hun teeltfiches indien gewenst op een eenvoudige manier delen met afnemers. Het invullen van een teelt-/perceelfiche via de online applicatie is geen verplichting, papieren registratie of registratie via andere teeltregistratieprogramma's blijven uiteraard mogelijk in kader van Vegaplan certificatie.

 

  • Rol van de teelt-/perceelfiche

 

Om te kunnen voldoen aan de Vegaplan Standaard dienen landbouwers op hun landbouwbedrijf bepaalde zaken te registreren. Zo dient de landbouwer alle toegepaste gewasbeschermingsmiddelen te noteren. Voor aardappelen, groenten, fruit en hop is een correct ingevulde teelt-/perceelfiche vereist met onder meer ook de registratie van bemesting, en eventuele irrigatie. Deze verplichting vindt men terug onder eis 6.3.8 in de Vegaplan Standaard (versie 2.0). Om deze registratie te vergemakkelijken wordt door Vegaplan de mogelijkheid geboden deze digitaal te volbrengen. Deze applicatie is gratis beschikbaar via de databank van Vegaplan voor alle landbouwers die gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie/Sectorgids G-040 Primaire Productie. 

 

  • Toegang

 

Om de databank te kunnen gebruiken moet de landbouwer beschikken over een login. Indien een landbouwer reeds geregistreerd is in de Vegaplan databank maar de login gegevens niet meer terugvindt, kan hij bij het inloggen op de databank onder http://database.primaryproduction.be/nl/login klikken op 'wachtwoord vergeten'. Gebruikersnaam en wachwoord worden dan per e-mail toegestuurd. Vegaplan gecertificeerde landbouwers die (nog) niet beschikken over een login voor de Vegagplan databank kunnen deze verkrijgen door e-mail te sturen naar info@vegaplan.be met de vermelding van het ondernemingsnummer (BTW-nummer). Gebruikersnaam en wachtwoord worden dan eveneens per e-mail toegestuurd. 

 

Eenmaal ingelogd in de databank van Vegaplan kan de landbouwer de certificatiestatus van zijn bedrijf raadplegen. In deze databank onder het extra tabblad "mijn teeltfiches" kunnen percelen worden gedefinieerd en vervolgens ook teet-/perceelfiches worden ingevuld. 

 

Figuur 1: Voorbeeld van de definiëring van percelen binnen de applicatie

Figuur 2: De fiches kunnen door de landbouwer, indien nodig, gedeeld worden met een afnemer. 

 

  • Inagro's gewasberschermingsapplicatie

 

Bemesting, behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie, analyseresultaten, historiek in voorvruchten, enz... kunnen per perceel op een eenvoudige manier ingegeven worden. Voor behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen is (voor het merendeel van de teelten, met uitzondering van bieten en fruitteelt) gebruik gemaakt van een lijst van wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die Inagro vanuit hun gewasbeschermingsapplicatie ter beschikking stelt. Voor de gewasbeschermingsmiddelen in de bietenteelt wordt binnen de applicatie verwezen naar de lijst met erkende middelen die door het KBIVB ter beschikking wordt gesteld. 

 

  • Efficiënt teelt-/perceelfiches beschikbaar stellen aan afnemers

 

Bijkomend voordeel van het systeem is dat Vegaplan gecertificeerde landbouwers hun teeltfiches op één centrale plaats kunnen bewaren en, indien nodig, op een eenvoudige wijze ter beschikking kunnen stellen aan hun aannemers. Afnemers die aangesloten zijn bij Vegaplan kunnen de teeltfiches van landbouwers, mits de toestemming van de landbouwer, consulteren via hun persoonlijke login op de Vegaplan databank. Merk op dat het invullen van de teelt-/perceelfiche via deze weg geen verplichting is in het kader van Vegaplan certificatie. Papieren registratie of andere digitale teeltregistraties blijven, indien deze fiches voldoen aan de vereisten van de Vegaplan Standaard, steeds geldig. 

 

  • Handleiding en contact

 

Bij problemen of onduidelijkheden bij het gebruik van de elektronische teelt-/perceelfiche kan meer informatie teruggevonden worden in de handeiding voorzien bij de applicatie. Deze is raadpleegbaar via de applicatie of publiek beschikbaar via de website van Vegaplan http://www.vegaplan.be/nl/databank/handleiding

 

Voor meer informatie: contacteer het Vegaplan secretariaat op 02 880 22 00 of info@vegaplan.be

+lees verder

Pagina's