Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Nieuwe versie van de Belbeef Standaard in voege vanaf 1 oktober 2018

02.10.2018

Belbeef lanceert een nieuwe versie  van de Belbeef Standaard voor het Belgische rundvlees. In de dierlijke productie lag de focus op het aspect "dierenwelzijn" en op de ontwikkeling van een Duurzaamheidmonitor om de duurzame initiatieven van onze veehouders aan te tonen.
Voor meer informatie, zie de Belbeef website op  www.belbeef.be .

+lees verder

Gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder een 120 dagen toelating die verlopen is kunnen voortaan apart in fytolokaal met vermelding "120 dagen toelating"

10.09.2018

Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun erkenning. Dit om verschillende redenen. Echter in bepaalde noodsituaties wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden, kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen. Een overzicht van deze 120 dagen toelatingen is terug te vinden op fytoweb of rechtstreeks via volgende link . Het aantal producten dat dergelijke tijdelijke erkenning van 120 dagen verkrijgt neemt de laatste jaren toe. Daarnaast zijn er een aantal middelen die jaarlijks een terugkerende 120 dagentoelating krijgen. 

 

Wanneer deze periode van 120 dagen is afgelopen, werden deze tot nu toe aanzien als niet erkende middelen en dienden deze apart te worden gestockeerd in het fytolokaal met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare-Gewasbeschermingsmiddelen". In de oneven jaren worden de producten die onder deze NBGM zijn opgeslagen ingeleverd bij de ophaling van Agri-Recover. Echter in het geval van producten met een jaarlijks terugkerende 120 dagen toelating is het wenselijk dat overschotten kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar zonder dat deze bij inspectie van het FAVV worden verzegeld. 

 

Daarom biedt het FAVV vanaf heden een tolerantie voor dergelijke producten. Indien deze afgezonderd staan van de erkende producten, met vermelding "NBGM -120 dagen toelating" (en niet meer met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen"), kunnen overschotten het jaar nadien gebruikt indien dit product een nieuwe 120 dagen toelating zou verkrijgen. 

 

Voor producten waarvan de erkenning definitief wordt ingetrokken blijft de verplichting gelden deze op te slaan onder de NBGM en dient men deze in te leveren bij Agri-Recover op de hiervoor voorziene momenten. 

 

Voor meer informatie gelieve hier de omzendbrief van het FAVV te raadplegen. 

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

08.08.2018

+lees verder

Vegaplan gecertificeerde landbouwers scoren uitmuntend op vlak van voedselveiligheid!

11.06.2018

Op 7/06/2018 verzamelden de bestuurders van Vegaplan op het bedrijf van de familie Van Puymbrouck te Tourinnes-Saint Lambert. Aanleiding was de voorstelling van het rapport Voedselveiligheid van Vegaplan. Net als vorig jaar, met de publicatie van het rapport rond duurzaamheid op de landbouwbedrijven, werd ook dit jaar een dezelfde oefening uitgevoerd maar deze keer werden de resultaten bekeken van de inspanningen die op landbouwbedrijven worden geleverd inzake voedselveiligheid.

Voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten zijn meer dan ooit van essentieel belang. Elk landbouwbedrijf moet daarom voldoen aan de autocontroleplicht. Deze autocontrole stelt dat een landbouwer interne controle moet uitvoeren op zijn bedrijf om zo te verzekeren dat voedselveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit van de producten te allen tijde wordt gewaarborgd. Voor de implementatie van deze autocontrole in de praktijk is in overleg met de betrokken sectoren een sectorgids opgesteld die al deze verplichtingen opneemt.

De Vegaplan Standaard (voorheen bekend onder de naam IKKB Standaard) is een lastenboek dat de kwaliteit van de primaire plantaardige producten verzekert en dat de sectorgids integraal opneemt. Dit zijn de wettelijke eisen binnen de Vegaplan Standaard. Maarde Vegaplan Standaard gaat verder dan alleen de verplichtingen opgelegd door autocontrole. De Standaard bevat daarnaast nog extra-legale eisen die voortkomen uit overleg tussen landbouworganisaties, en de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten.

 

"Rapport voedselveiligheid"

In het rapport Voedselveiligheid werden alle eisen (wettelijke en bovenwettelijke) uit de Vegaplan Standaard die verband houden met voedselveiligheid bekeken. Deze werden vervolgens ingedeeld in drie luiken. Een Luik rond kwaliteit, een luik met eisen over de traceerbaarheid van de producten en ten slotte een luik betreffende de meldingsplicht die landbouwers hebben ten aanzien van het FAVV. Voor de eisen die onder deze drie luiken vallen werd gekeken hoeveel percentage van de landbouwers tijdens de audit hiervoor conform scoorde. Hiervoor werden maar liefst meer dan 18.000 checklists van audits over een periode van 3 jaar bekeken.

Uit de resultaten van deze oefening blijkt dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwers het zeer goed doen op vlak van voedselveiligheid. De resultaten liggen grotendeels boven 90% conformiteit. Opvallend is ook te melden dat even goede resultaten worden teruggevonden voor vereisten die wettelijk zijn als voor de bovenwettelijke eisen uit de Standaard. Tevens wordt er geen verschil bevonden voor het niveau van de verschillende eisen. Even goede resultaten zijn merkbaar voor eisen van niveau 1 (dienen altijd in orde te zijn), niveau 2 (70% van deze eisen moeten in orde zijn) of niveau 3 (aanbevelingen). De landbouwers scoren bijgevolg meer dan behoorlijk op vlak van voedselveiligheid.

 

Voedselveiligheid in de praktijk

Aan de voorstelling van het rapport voedselveiligheid werd een interactief bezoek gekoppeld op het akkerbouwbedrijf van de familie Van Puymbrouck. Aardappelen, chicorei, tarwe en gerst zijn de voornaamste teelten op dit bedrijf. Via deze rondleiding werd getracht een beeld te schetsen van wat voedselveiligheid op een landbouwbedrijf in de praktijk inhoudt en welke eisen hiervoor worden gesteld aan de landbouwers. Jean-Pierre Van Puymbrouck, zelf bestuurder binnen Vegaplan en mede-eigenaar van het bedrijf, nam het woord. “Mijn bedrijf is reeds 10 jaar Vegaplan gecertificeerd. Het biedt verscheidene voordelen. Het lastenboek bevat de vereisten van verschillende afnemers. Daarenboven profiteer ik van de jaarlijkse korting op de FAVV-Heffing die een groot deel van de auditkosten dekt. De eisen die hier tegenover staan zijn praktische haalbaar en zijn logisch binnen een goede bedrijfsvoering.”          

Jean-Pierre Van Puymbrouck

Het volledige rapport voedselveiligheid met alle resultaten kan u terug vinden op de website van Vegaplan via volgende link.

 

+lees verder

Pesbericht - Vegaplan lanceert elektronische teelt-/perceelfiche

05.03.2018

Vegaplan gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt-/perceelfiches digitaal invullen via een nieuwe applicatie. De online applicatie is gratis beschikbaar in de databank van Vegaplan. Dit biedt landbouwers de mogelijkheid hun teeltfiches op een online platform te bewaren en te allen tijde te raadplegen en aan te passen. Verder kunnen landbouwers hun teeltfiches indien gewenst op een eenvoudige manier delen met afnemers. Het invullen van een teelt-/perceelfiche via de online applicatie is geen verplichting, papieren registratie of registratie via andere teeltregistratieprogramma's blijven uiteraard mogelijk in kader van Vegaplan certificatie.

 

  • Rol van de teelt-/perceelfiche

 

Om te kunnen voldoen aan de Vegaplan Standaard dienen landbouwers op hun landbouwbedrijf bepaalde zaken te registreren. Zo dient de landbouwer alle toegepaste gewasbeschermingsmiddelen te noteren. Voor aardappelen, groenten, fruit en hop is een correct ingevulde teelt-/perceelfiche vereist met onder meer ook de registratie van bemesting, en eventuele irrigatie. Deze verplichting vindt men terug onder eis 6.3.8 in de Vegaplan Standaard (versie 2.0). Om deze registratie te vergemakkelijken wordt door Vegaplan de mogelijkheid geboden deze digitaal te volbrengen. Deze applicatie is gratis beschikbaar via de databank van Vegaplan voor alle landbouwers die gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie/Sectorgids G-040 Primaire Productie. 

 

  • Toegang

 

Om de databank te kunnen gebruiken moet de landbouwer beschikken over een login. Indien een landbouwer reeds geregistreerd is in de Vegaplan databank maar de login gegevens niet meer terugvindt, kan hij bij het inloggen op de databank onder http://database.primaryproduction.be/nl/login klikken op 'wachtwoord vergeten'. Gebruikersnaam en wachwoord worden dan per e-mail toegestuurd. Vegaplan gecertificeerde landbouwers die (nog) niet beschikken over een login voor de Vegagplan databank kunnen deze verkrijgen door e-mail te sturen naar info@vegaplan.be met de vermelding van het ondernemingsnummer (BTW-nummer). Gebruikersnaam en wachtwoord worden dan eveneens per e-mail toegestuurd. 

 

Eenmaal ingelogd in de databank van Vegaplan kan de landbouwer de certificatiestatus van zijn bedrijf raadplegen. In deze databank onder het extra tabblad "mijn teeltfiches" kunnen percelen worden gedefinieerd en vervolgens ook teet-/perceelfiches worden ingevuld. 

 

Figuur 1: Voorbeeld van de definiëring van percelen binnen de applicatie

Figuur 2: De fiches kunnen door de landbouwer, indien nodig, gedeeld worden met een afnemer. 

 

  • Inagro's gewasberschermingsapplicatie

 

Bemesting, behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie, analyseresultaten, historiek in voorvruchten, enz... kunnen per perceel op een eenvoudige manier ingegeven worden. Voor behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen is (voor het merendeel van de teelten, met uitzondering van bieten en fruitteelt) gebruik gemaakt van een lijst van wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die Inagro vanuit hun gewasbeschermingsapplicatie ter beschikking stelt. Voor de gewasbeschermingsmiddelen in de bietenteelt wordt binnen de applicatie verwezen naar de lijst met erkende middelen die door het KBIVB ter beschikking wordt gesteld. 

 

  • Efficiënt teelt-/perceelfiches beschikbaar stellen aan afnemers

 

Bijkomend voordeel van het systeem is dat Vegaplan gecertificeerde landbouwers hun teeltfiches op één centrale plaats kunnen bewaren en, indien nodig, op een eenvoudige wijze ter beschikking kunnen stellen aan hun aannemers. Afnemers die aangesloten zijn bij Vegaplan kunnen de teeltfiches van landbouwers, mits de toestemming van de landbouwer, consulteren via hun persoonlijke login op de Vegaplan databank. Merk op dat het invullen van de teelt-/perceelfiche via deze weg geen verplichting is in het kader van Vegaplan certificatie. Papieren registratie of andere digitale teeltregistraties blijven, indien deze fiches voldoen aan de vereisten van de Vegaplan Standaard, steeds geldig. 

 

  • Handleiding en contact

 

Bij problemen of onduidelijkheden bij het gebruik van de elektronische teelt-/perceelfiche kan meer informatie teruggevonden worden in de handeiding voorzien bij de applicatie. Deze is raadpleegbaar via de applicatie of publiek beschikbaar via de website van Vegaplan http://www.vegaplan.be/nl/databank/handleiding

 

Voor meer informatie: contacteer het Vegaplan secretariaat op 02 880 22 00 of info@vegaplan.be

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

17.11.2017

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2016 zijn gepubliceerd!

20.06.2017

De activiteitenverslagen van 2016 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u hier downloaden. 

 

+lees verder

Persbericht - De vegaplan certificatie: een antwoord op duurzaamheid?

20.06.2017

In het kader van haar Algemene Vergadering organiseerde Vegaplan op 8 juni 2017 een seminarie rond the thema 'De Vegaplan certificatie : een antwoord op duurzaamheid?'

Het seminarie bouwde verder op seminarie van 2013 naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe 'Vegaplan Standaard', waarin naast voedselveiligheid en productkwaliteit ook de IPM-principes en eisen inzake duurzaamheid zijn opgenomen. Hoe ver staan we op het vlak van duurzaamheid drie jaar na de invoering van het nieuwe lastenboek? Kan de Vegaplan certificering een antwoord bieden aan de afnemers van plantaardige grondstoffen die op zoek zijn naar duurzame, kwaliteitsvolle producten bestemd voor de internationale export?

+lees verder

Vegaplan haalt FSA 'Gold' equivalentie bij SAI's Farm Sustainability Assessment (FSA)

20.06.2017

Vegaplan heeft zijn resultaat van vorig jaar bij SAI (Sustainable Agriculture Initiative) verder kunnen verbeteren en de score 'Goud' behaald. 

Dankzij dit uitstekend resultaat, voldoet Vegaplan voor de akkerbouwmatige teelten volledig aan de principes van Unilever voor Duurzame Landbouw. 

De banchmark bij SAI werd uitgevoerd voor alle akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen, industriegroenten en suikerbieten. 

+lees verder

Ontdek onze nieuwe brochure!

02.06.2017

Lees meer over Vegaplan en download onze nieuwe Engelstalige brochure. Ze is specifiek ontworpen voor internationale gebruikers en geeft een overzicht van de scope en de inhoud van de Standaard. Veel leesplezier!

+lees verder

Pagina's