Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Coronavirus - impact op certificatie

23.03.2020

Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering afgekondigd heeft op 17 maart om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, heeft het FAVV toegestaan dat de audits in het kader van autocontrole gedurende de periode van de maatregelen uitgesteld worden, zonder impact op de bonus indien het ACS certificaat hierdoor zou komen te vervallen. 

 

De audits in het kader van Vegaplan en Codiplan zijn dan ook tijdelijk uitgesteld. Om de markttoegang van de landbouwproducten te garanderen, werden alle certifcaten die in de komende periode zouden vervallen administratief verlengd tot 31.05.2020. Indien de beperkende maatregelen van de overheid zouden verlengd worden, zullen we de situatie opnieuw evalueren en in samenspraak met het FAVV een oplossing uitwerken. 

 

Voor de landbouwers, kunt u uw eigen certificatiestatus steeds raadplegen in onze databank via de gebruikelijke URL: https://prod.primaryproduction.be/login 

 

Voor de afnemers, kunt u de certificatiestatus van uw leveranciers steeds raadplegen in onze databank via de gebruikelijke URL: https://hviv.primaryproduction.be/login

 

Als u vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. 

 

 

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

21.02.2020

+lees verder

Studiedag Azalea & Rhododendron

01.02.2020

Voor wie meer te weten wil komen over certificering in de sierteelt en de Vegaplan Standaard NET is dit de uitgelezen kans.  

Op woensdag 19 februari 2020 vindt om 14u de jaarlijkse Studiedag Azalea & Rhododendron plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. Meer info vind je op https://lnkd.in/evFpSQ7

+lees verder

Onze kantoren zijn gesloten van 23/12 tot en met 01/01.

17.12.2019

Het Vegaplan- en Codiplan team wenst u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

27.11.2019

+lees verder

Vegaplan publiceert versie 3.0 van de Vegaplan Standaard

17.09.2019

Naar aanleiding van de goedkeuring van de Sectorgids G-040 v4.0 door het FAVV publiceert Vegaplan versie 3.0 van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Vegaplan, die verantwoordelijk is voor het administratief beheer van de Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen, staat hiervoor in nauw overleg met bevoegde overheden, afnemers en landbouworganisaties. De Vegaplan Standaard omvat alle wettelijke en bovenwettelijke eisen rond voedselveiligheid, geïntegreerde gewasbescherming (IPM), duurzame ontwikkeling en markttoegang. Het Vegaplan certificaat waarborgt zo dat de afgeleverde producten conform de geldende wetgeving en kwaliteitseisen zijn. Doordat de Modules A&B (“Plantaardige productie” en “Ruwvoeder”) van de Sectorgids G-040 volledig in de Standaard geïntegreerd zijn, heeft het FAVV de Vegaplan Standaard v3.0 equivalent verklaard met de Sectorgids v4.0. Dit betekent dat de landbouwer een gecombineerd certificaat behaalt en kan genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen binnen zijn bedrijf worden afgedekt. Deze meerwaarde werd reeds door meer dan 17.000 landbouwers erkend.

 

Belangrijke wijzigingen op gebied van voedselveiligheid, duurzame teelttechnieken en IPM

 

Eén van de belangrijkste ingrepen in versie 3.0 is de grondige herwerking van de eisen voor het water dat gebruikt wordt in voor-oogst en na-oogst activiteiten die in het nieuwe hoofdstuk “water voor primaire productie en daarmee verband houdende bewerkingen” zijn weergegeven. Een uitgebreide bijlage ondersteunt de eisen door het aanreiken van een risicoanalyse en beslissingsbomen die de landbouwer helpen om aan de eisen te voldoen. Nieuw is ook de integratie van een nieuw hoofdstuk ‘export naar derde landen’. Dit is van toepassing voor producten met bestemming derde landen waar bijkomende of andere vereisten dan de EU-wetgeving gelden.

Ter voorkoming van aardappelziektes en -plagen werden ook de fytosanitaire eisen voor pootgoed aangescherpt. Op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) werden een reeks aanpassingen uitgevoerd en nieuwe eisen opgenomen welke middels een checklist-update reeds in voege traden. Onder de sectorspecifieke eisen zijn de schriftelijke bevestiging (niveau 2) dat plastiek gebruikt bij ruwvoeder geschikt is om in contact te komen met diervoeder en de verplichting van gebruik van blauwe handschoenen bij het oogsten van industriegroenten meest ingrijpend.

 

Vegaplan Standaard v3.0 geldt definitief vanaf 4 december 2019

 

De Vegaplan Standaard v3.0 treedt definitief in werking op 4 december 2019, vanaf wanneer alle audits volgens deze versie moeten gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kan versie3.0 echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.

Het lastenboek is gratis beschikbaar op de website www.vegaplan.be waar ook een checklist op maat kan worden gegenereerd. Er is ook een handleiding ter beschikking met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en hij zijn elektronische teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Deze integratie doorheen de keten maakt dat de Vegaplan Standaard onmisbaar is geworden in de plantaardige sector.

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

26.07.2019

+lees verder

Het Vegaplan jaarverslag is nu beschikbaar!

19.06.2019

2018 was een geslaagd jaar voor Vegaplan. In hun jaarrapport wordt een mooi overzicht gegeven van hun realisaties en successen en worden de perspectieven voor 2019 belicht. 

 

Een gratis elektronische teeltfiche voor gecertificeerde landbouwers

 

Sinds 2018 stelt Vegaplan een gratis elektronische teeltfiche ter beschikking van de gecertifieerde landbouwers die zij direct kunnen delen met hun afnemers. Deze teeltfiche betekent voor de landbouwers dus een handig instrument dat hen heel wat tijd kan besparen. Voor de afnemers biedt de elektronische teeltfiche dan weer een garantie op homogeniteit van het product en een efficiënter beheer van haar leveranciers.

 

Vegaplan in cijfers

 

In 2018 waren er meer dan 17.000 Vegaplan gecertificeerde bedrijven, wat overeenkomt met 57% van de landbouwers in België. De Vegaplan gecertificeerde landbouwers vertegenwoordigen echter een nog groter aandeel van de landbouw in functie van de productievolumes. Zo is 85% van het suikerbieten areaal, 84% van het aardappelareaal en 81% graanareaal Vegaplan gecertificeerd.

 

Verspreid over België zijn er ook meer dan 1000 Loonwerkers gecertificeerd voor de Vegaplan standaard.

 

In de loop van 2018 werden ongeveer 6000 audits uitgevoerd waarbij de bedrijven niet alleen op voedselveiligheid, maar ook op sociale- en milieu-eisen werden gecontroleerd. Vegaplan heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd in een veilige en duurzame productie van primaire plantaardige producten.

 

Vegaplan in beweging

 

De teeltvrije zones op percelen gesitueerd in Vlaanderen werden in 2018 opgenomen in het lastenboek. Hiermee levert Vegaplan een bijdrage aan de bescherming van de waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen. Daarboven werden in Vlaanderen de nodige maatregelen voor de reductie van drift bij het spuiten van kracht. Landbouwers zijn nu verplicht van minstens 50% driftreducerende doppen op hun spuittoestellen te monteren of gebruik te maken van 50% driftreducerende technieken. Deze maatregelen zijn sinds april 2019 ook in Wallonië verplicht. Daarnaast werden ook de maatregelen om de verspreiding van knolcyperus te verhinderen beter op elkaar afgestemd.

 

Een laatste verwezenlijking van Vegaplan voor 2018 was het afwerken van de Vegaplan Standaard Niet-eetbare tuinbouwproducten of Vegaplan Standaard NET. De troef van de nieuwe Vegaplan Standaard NET is zijn grote reikwijdte. Zo omvat deze niet alleen de eisen die van toepassing zijn op de productie en de handel van sierplanten zoals deze door het FAVV worden bepaald, maar ook de maatregelen rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal onder bevoegdheid van de gewesten.

 

Tenslotte verwelkomde Vegaplan in 2018 de organisaties Fresh Trade Belgium (de beroepsfederatie voor bedrijven actief in de sector fruit en groenten) en AVBS (de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening) als nieuwe leden. Hiermee vergroot ze verder haar belang om een duurzame landbouwproductie in België te verzekeren.

 

Het jaarverslag kan worden geraadpleegd via onderstaande link.  Indien u het jaarverslag wenst af te printen, kunt u het hier downloaden. 

 

Wij wensen u veel leesplezier!

+lees verder

De lente nieuwsbrief is beschikbaar!

22.05.2019

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

20.02.2019

+lees verder

Pagina's