Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard en de versie 2.0 van de Vegaplan Standaard Loonwerker

12.11.2020

Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgidsen voor Primaire Plantaardige Productie en Loonwerk, publiceert Vegaplan nieuwe versies van de Vegaplan Standaarden Primaire Plantaardige Productie (versie 4.0) en Aannemers van Land- en Tuinbouwwerkzaamheden (versie 2.0). De nieuwe versies treden definitief in werking op respectievelijk 30 januari 2021 en 27 januari 2021.

Aangezien de Sectorgidsen integraal opgenomen zijn in de overeenkomstige Vegaplan Standaarden, heeft het FAVV dan ook de nieuwe versies van de Vegaplan Standaarden equivalent verklaard met de overeenkomstige Sectorgidsen G-040 en G-033. Dit betekent dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwer of loonwerker een gecombineerd certificaat behaalt. Landbouwers genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen of activiteiten binnen hun bedrijf worden afgedekt.

Meer dan 16.000 landbouwers en 1.230 loonwerkers in België zijn reeds volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd.

Wijzigingen in de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie

De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie betreft de integratie van de nieuwe plantengezondheidswetgeving. Deze wetgeving bepaalt dat voortaan alle planten bestemd voor opplant die verhandeld worden tussen professionelen of via e-commerce van een plantenpaspoort moeten worden voorzien. Dit betekent concreet dat de producten die worden verhandeld met een wortel, en naast consumptie ook kunnen worden opgeplant, zoals kruiden of eetbare bloemen in pot, onder een nieuwe categorie “Groenten versmarkt paspoortplichtig (Gvmp)” vallen. Groenten voor consumptie die verkocht worden met perskluit (bijvoorbeeld sla, waterkers) zijn vrijgesteld van de paspoortplicht. Voor witloofwortelen is de paspoortplicht afhankelijk van de situatie: witloofwortelen geteeld in België voor de forcerie in België, voor eigen rekening of als contractteelt, zijn niet paspoortplichtig en vallen onder de productgroep “Industriegroenten akkerbouwmatig”. De witloofwortelen die worden verhandeld tussen professionelen of die in de handel worden gebracht tussen de lidstaten, worden gecategoriseerd onder de productgroep “plantgoed” en vereisen wel een plantenpaspoort. Operatoren die over een erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten beschikken dienen voortaan alle relevante informatie over de plantenpaspoorten te registreren en ten minste drie jaar bij te houden.

In aanvulling op de grondige herziening van het hoofdstuk waterkwaliteit vorig jaar, is nu bijkomend bepaald dat wanneer een loonwerker instaat voor water-gerelateerde handelingen en de loonwerker niet Vegaplan gecertificeerd is, de landbouwer de risicoanalyse van het gebruikte water moet opvragen. Dit is belangrijk om te waarborgen dat het water steeds aan de minimale waterkwaliteitsvoorwaarden zoals beschreven in de Vegaplan Standaard voldoet. De minimale waterkwaliteit gebruikt voor wassen van containers, kisten en palloxen is nu ook beschreven.

Om een beter zicht op de teeltrotatie te krijgen, in het bijzondere met betrekking tot de risicobeperkende maatregelen voor bijen in geval van gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaadgoed, dient de teelthistoriek tot 5 jaar beschikbaar te zijn.

Daarnaast zijn er een aantal kleinere verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd. De glasbreukprocedure werd aangevuld met te nemen maatregelen bij breuk van kwiklampen en hard plastic. Wanneer een landbouwer voorverpakte  producten verkoopt, gelden bepaalde etiketteringsvoorschriften. Deze wettelijke bepalingen zijn nu ook opgenomen in de Vegaplan Standaard. 

Wijzigingen in de Vegaplan Standaard voor loonwerkers

De aanpassingen aan de Vegaplan Standaard voor loonwerkers sluiten - indien van toepassing - aan bij de wijzigingen voor de Vegaplan Standaard voor landbouwers. Zo werd hier ook het hoofdstuk waterkwaliteit geïntegreerd, zoals dit eerder is gebeurd in de Vegaplan Standaard voor landbouwers. Indien de loonwerker het gecontracteerde werk of een deel hiervan aan een andere loonwerker uitbesteedt, moet deze loonwerker gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken of gelijkwaardig met de scope die overeenkomt met de aangenomen activiteit. Daarnaast zijn er een aantal kleinere verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd.

 

Nieuwe versies gelden definitief vanaf 27 en 30 januari 2021

 

De Vegaplan Standaard Loonwerk treedt in voege op 27 januari 2021, gevolgd door de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie op 30 januari 2021. Vanaf dan dienen alle audits volgens deze versies te gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kunnen de nieuwere versies echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.

De Vegaplan Standaarden alsook een overzicht van de wijzigingen zijn beschikbaar op de website vegaplan.be . Hier kan ook een handleiding worden geraadpleegd met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en hij zijn perceels-/teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Er zal tegen januari 2021 ook een functie worden ontwikkeld die toelaat om een checklist op maat te genereren.

+lees verder

CIPC-reinigingsprocedure

29.10.2020

Er heerst onduidelijkheid over het feit of je als landbouwer op de Vegaplan teeltfiche moet aanduiden dat de CIPC reinigingsprocedure van de opslagloodsen werd uitgevoerd. 

 

Na zorgvuldige afweging, heet Vegaplan beslist om de controle op de uitvoering van de CIPC reinigingsprocedure niet op te nemen in de Vegaplan Standaard. In het kader van de Vegaplan certificering wordt dan ook niet gevraagd om op de teeltfiche aan te duiden dat de CIPC reinigingsprocedure uitgevoerd werd. De focus voor Vegaplan ligt op de controle op eventueel gebruik van chloorprofam in de aardappelbewaring. Bij audits zal er ook nadrukkelijk op worden gelet dat er geen CIPC meer wordt toegepast en dat eventuele overschotten correct als NBGM zijn opgeslagen in het fytolokaal. 

 

Dit neemt echter niet weg dat Vegaplan het belang van het uitvoeren van de CIPC reinigingsprocedure ( https://belpotato.be/_library/_files/NL_richtlijnen.pdf ) benadrukt. De afnemers zullen een schriftelijke bevestiging van de reiniging opvragen. Wij raden de landbouwers dan ook aan de bewijsstukken van de reiniging, zoals checklist en foto's, zorgvuldig te bewaren en aan de afnemers voor te leggen indien hierom gevraagd wordt. 

+lees verder

De zomer 2020 nieuwsbrief is beschikbaar!

24.07.2020

+lees verder

Persbericht Fegra-Belpotato.be: CIPC

23.06.2020

Wees voorzichtig bij het bewaren van granen in magazijnen waar voorheen aardappelen gestockeerd werden!

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie zakte de consumptie van aardappelen drastisch. Daardoor zullen sommige producenten de oude oogst aardappelen langer moeten stockeren. Gezien de weersomstandigheden van de voorbije weken wordt de graanoogst dan weer vroeger verwacht. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor een grondige reiniging van de magazijnen.

Belpotato.be en Fegra vestigen graag de aandacht op de mogelijke gevolgen van het gebruik van CIPC. Er moet rekening gehouden worden met de nawerking van CIPC in opslagfaciliteiten en installaties, alsook met het risico op onvrijwillige kruisbesmetting.

Als onderdeel van het sectorale bemonsteringsplan van Fegra zijn er elk jaar verschillende meldingen met betrekking tot het overschrijden van chloorprofam in granen. De maximale residulimiet in granen komt overeen met de minimumwaarde, namelijk 0,01 ppm. Een overschrijding kan leiden tot de vernietiging van de volledige partij granen.

Daarom vestigen wij uw aandacht op het feit dat opslag van granen in een magazijn waarin met CIPC behandelde aardappelen gestockeerd werden (zelfs in de voorgaande jaren), niet geschikt is.

Ter herinnering: de Vegaplan-certificering vereist dat de opslag van granen in magazijnen waar voorheen aardappelen in gestockeerd werden, wordt gemeld aan de koper van de partij granen (inclusief de toepassing van CIPC). Apparatuur voor het behandelen van aardappelen (bijv. transportbanden) mag niet gebruikt worden voor het behandelen van granen. Dit is een vereiste (niveau 1) voor het bekomen van het certificaat.

Indien het niet mogelijk is om graan in een ander magazijn op te slaan, adviseren wij u contact op te nemen met uw handelaar om te bekijken in hoeverre het graan direct aan hem geleverd kan worden.

Let op, graanhandelaren hebben steeds het recht om een ​​verklaring op erewoord te vragen waarin staat dat de geleverde granen niet zijn opgeslagen in een magazijn waar voorheen aardappelen gestockeerd werden die behandeld zijn met CIPC.

+lees verder

59% van de Belgische landbouwers en meer dan 1.200 loonwerkers zijn gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard in 2019

18.06.2020

In 2019 zijn meer dan 17.000 landbouwers gecertificeerd voor Vegaplan, waarvan 15.800 in België, d.i. 59% van de landbouwers met ten minste één plantaardige primaire activiteit (certificeringspercentage op basis van cijfers van de FOD Economie 2018).  Dit percentage stijgt zelfs tot meer dan 70% voor de provincies Waals-Brabant, Henegouwen en West-Vlaanderen. 

                                                                                                         

Meer dan 1.200 aannemers van land- en tuinbouwwerken zijn Vegaplan gecertificeerd in 2019. In het hele land kan u een Vegaplan gecertificeerde landbouwer vinden, zoals getoond op de map hiernaast . Overal in België is het dus mogelijk om met een gecertificeerde aannemer te werken.

 

 

 

 

 

Vegaplan Standaard 3.0

Het voorbije jaar is gekenmerkt door de lancering van versie 3.0 van de Vegaplan Standaard in september 2019. De grootste aanpassing hierbij was de herwerking van het hoofdstuk rond waterkwaliteit. De benadering is praktijkgericht opgebouwd en de landbouwer kan aan de hand van hulpdocumenten gemakkelijk zijn weg vinden om de minimale waterkwaliteit te bepalen die zijn product vereist.

Een nog krachtiger databank

Essentieel voor het functioneren van ons kwaliteitssysteem is een up-to-date en performante databank waarin alle certificatiegegevens op een veilige manier worden verzameld en beheerd. Vegaplan heeft dan ook geïnvesteerd in een vernieuwing van zijn databank. De nieuwe web-gebaseerde toepassing is in het eerste kwartaal van 2019 met vele nieuwe functionaliteiten online gegaan.

Voortzetting van de internationale erkenning van Vegaplan

Op internationaal vlak werd de “goud” score uitgebreid naar de categorie “groenten en fruit versmarkt”.

2019 is een succesvolle jaar voor Vegaplan. 

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen voor 2019 en onze vooruitzichten voor het jaar 2020.

Raadpleeg ons jaarverslag online door op de volgende link te klikken.

Wij wensen u een uitstekende lezing!

+lees verder

De Juni 2020 nieuwsbrief is beschikbaar!

12.06.2020

+lees verder

Nieuwe functionaliteiten beschikbaar in de Vegaplan teeltfiche

06.05.2020

Importeer uw percelen uit de verzamelaanvraag in de online teeltfiche van Vegaplan

 

Vorig jaar lanceerde Vegaplan een gratis teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers. Voor dit teeltseizoen zijn er enkele interessante functionaliteiten bijgekomen. Percelen die in de verzamelaanvraag werden ingegeven kunnen nu eenvoudig worden geïmporteerd in de Vegaplan teeltfiche, wat een grote tijdsbesparing oplevert. De uitwisseling van perceelsgegevens is in samenwerking met de Vlaamse en Waalse overheden tot stand gekomen.

 

Voor meer informatie, zie ons persbericht hier

+lees verder

Nieuwsbrief Covid-19

24.04.2020

+lees verder

Coronavirus - impact op certificatie

23.03.2020

Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering afgekondigd heeft op 17 maart om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, heeft het FAVV toegestaan dat de audits in het kader van autocontrole gedurende de periode van de maatregelen uitgesteld worden, zonder impact op de bonus indien het ACS certificaat hierdoor zou komen te vervallen. 

 

De audits in het kader van Vegaplan en Codiplan zijn dan ook tijdelijk uitgesteld. Om de markttoegang van de landbouwproducten te garanderen, werden alle certifcaten die in de komende periode zouden vervallen administratief verlengd tot 31.05.2020. Indien de beperkende maatregelen van de overheid zouden verlengd worden, zullen we de situatie opnieuw evalueren en in samenspraak met het FAVV een oplossing uitwerken. 

 

Voor de landbouwers, kunt u uw eigen certificatiestatus steeds raadplegen in onze databank via de gebruikelijke URL: https://prod.primaryproduction.be/login 

 

Voor de afnemers, kunt u de certificatiestatus van uw leveranciers steeds raadplegen in onze databank via de gebruikelijke URL: https://hviv.primaryproduction.be/login

 

Als u vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. 

 

 

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

21.02.2020

+lees verder

Pagina's