Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De Lente 2022 nieuwsbrief is beschikbaar!

18.05.2022

+lees verder

De Winter nieuwsbrief is beschikbaar!

24.02.2022

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

17.11.2021

+lees verder

De zomer 2021 nieuwsbrief is beschikbaar!

09.08.2021

+lees verder

Persbericht: Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter en publiceert zijn jaarverslag 2020

08.07.2021

Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter

 


De raad van bestuur van Vegaplan heeft tijdens zijn algemene vergadering van 15 juni 2021 de heer Steven De Cuyper verkozen tot voorzitter van de vereniging.

Steven De Cuyper is Agro-Directeur bij Agristo nv, een Belgische onderneming en belangrijke wereldspeler in de ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten. Als voorzitter van Vegaplan volgt hij de heer Mathieu Vrancken op, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de Sectorvakgroep Akkerbouw bij de Boerenbond. De heer Vrancken zal de rol van ondervoorzitter op zich nemen.

De voorzitter en de ondervoorzitter van Vegaplan worden beurtelings gekozen uit de vertegenwoordigers van de sectoren "primaire productie" en "handel en verwerking".

Steven De Cuyper stelt:  «Agristo doet sinds vele jaren beroep op Vegaplan gecertificeerde grondstoffen. Kwaliteitsborging is voor ons essentieel! Vandaar dat wij graag onze bijdrage willen leveren op het niveau van het kwaliteitsbeleid. De sterkte van Vegaplan zit hem in het feit dat het ingebed is in de regionale structuren van België, er nauwe samenwerking is met de overheden en alle betrokken partijen meewerken. Voor ons als exportland zijn de recent bereikte benchmark met GlobalG.A.P. evenals de erkenning van de nieuwe module VegaplanFR door Frankrijk, belangrijke mijlpalen. Ze bieden zekerheid in onze internationale handelsactiviteiten.»


Vegaplan jaarverslag 2020


Het feit dat 60% van de Belgische landbouwbedrijven gecertificeerd zijn, toont het belang aan van de Vegaplan Standaard, die zowel een garantie als een aankoopvoorwaarde is voor afnemers van plantaardige producten. In termen van landbouwareaal loopt dit cijfer op tot 67% van de landbouwgrond die voor plantaardige productie wordt gebruikt. Dit cijfer werd berekend door het vergelijken van de opgegeven oppervlaktes die tijdens de audit door de OCI’s worden verzameld met het cijfer van de FOD (2019) uit de areaalaangiften. Meer details zijn te vinden in het Vegaplan-jaarverslag 2020 .

In 2020 werden meer dan 5.700 audits uitgevoerd voor de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie, waaronder 519 onaangekondigde audits. Deze audits zijn uitgevoerd door 78 in Vegaplan erkende auditoren van 11 OCI. De meest voorkomende non-conformiteiten die tijdens de audits werden vastgesteld, zijn ook te vinden in ons jaarverslag.

Voor de Vegaplan Standaard voor de loonwerkers zijn er in 2020 meer dan 500 audits uitgevoerd door 25 erkende auditors via 8 OCI. Ten slotte heeft de in 2019 gelanceerde Vegaplan Standaard voor de Niet Eetbare Tuinbouwproducten een aanzienlijke toename gekend, met 93 siertelers gecertificeerd in 2020.

Wat de ontwikkeling van de standaarden betreft, werd het afgelopen jaar gekenmerkt door de lancering van versie 4.0 van de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en versie 2.0 van de Vegaplan Standaard voor de Loonwerkers. Wij nodigen u uit kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen in ons jaarverslag.

Nieuwe functies bij de elektronische teeltfiches

Voor het teeltseizoen 2020 is dit systeem voorzien van interessante nieuwe functies:

  • De percelen die in de verzamelaanvraag werden ingevoerd, kunnen nu gemakkelijk in het Vegaplan-teeltfiche worden geïmporteerd, wat veel tijd bespaart. De uitwisseling van perceelgegevens vond plaats in samenwerking met de Vlaamse en Waalse autoriteiten.
  • Bovendien kan de teler nu zijn eigen percelen op het scherm tekenen, wat een exacte geografische identificatie van de gebruikte grond mogelijk maakt. In combinatie met het eenvoudig delen met afnemers, biedt de Vegaplan teeltfiche een praktisch instrument voor gewasregistratie.


De elektronische teeltfiche kan door elke gecertificeerde landbouwer worden gebruikt via zijn persoonlijke login als producent. Klik hier om onze videoclip te bekijken.

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen voor 2020, alsook onze vooruitzichten voor het jaar 2021.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen ervan!

+lees verder

Vegaplan en Codiplan zorgen voor kwaliteit in de primaire productie en toegang tot internationale markten

18.06.2021

Ter gelegenheid van de Algemene Vergaderingen van Codiplan en Vegaplan en de eerste fysieke bijeenkomst van de leden sinds begin van de pandemie, presenteerden Vegaplan en Codiplan op dinsdag 15 juni de laatste ontwikkelingen van hun kwaliteitsstandaarden.

Marie-Ghislaine Decoster-Paris, , voorzitter van Codiplan, geeft in haar welkomswoord aan verheugd te zijn dat wegens de gunstige evolutie van de Corona-cijfers, fysieke ontmoetingen weer mogelijk zijn, weliswaar met in acht name van de geldende regels.

Ze herinnert de aanwezigen aan de bestaansreden van Codiplan. Landbouwers maken deel uit van een keten, en staan zelfs aan de basis ervan. Weten welke regels moeten worden nageleefd, hoe, met welk doel, op wiens verzoek, is een van de eerste voordelen van certificering voor de landbouwers en de veehouders. De gepersonaliseerde checklijsten die kunnen worden gegenereerd via Codiplan en Vegaplan, zijn zeer nuttige hulpmiddelen. Uit de statistieken van het FAVV blijkt bovendien dat gecertificeerde landbouwers zich over het algemeen veel beter aan de regelgeving houden.

Daarnaast is het zich continu aanpassen aan veranderingen en wisselende omstandigheden, en het zoeken naar oplossingen een gegeven dat als een rode draad door de werking van Codiplan en Vegaplan loopt. Mevrouw Decoster illustreert dat aan de hand van 3 voorbeelden.

Eerste voorbeeld is de impact van Covid op de certificatie. Wegens de lock-down konden tijdelijk (maart tot mei) geen audits meer uitgevoerd worden. Door maandelijks de certificaten die zouden komen te vervallen, fictief met 1 maand te verlengen, werd vermeden dat de autocontrolestatus van de landbouwers zou opgeschort worden, waardoor de bonus op de jaarlijkse FAVV heffing zou verloren gegaan zijn.

Tweede voorbeeld is de samenwerking tussen Codiplan en Belpork, waarbij de lastenboeken CodiplanPLUS Varken en Certus werden samengevoegd tot een nieuw systeem, dat ondertussen omgedoopt werd tot het “BePork kwaliteitssysteem”. Het resultaat is een integraal kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op alle schakels van de varkenskolom, dat als basis kan dienen waarop andere kwaliteitssystemen kunnen verder bouwen.

Laatste voorbeeld betreft het dierenwelzijn. Sinds de regionalisering van de bevoegdheid voor dierenwelzijn, was Codiplan verplicht de wettelijke dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids te schrappen. Er werd daarom beslist om een nieuw lastenboek samen te stellen, dat enkel de wettelijke dierenwelzijnsnormen zou bevatten. Ondertussen werd dit lastenboek de “Codiplan Animal Welfare” (of kortweg CAW) gedoopt, en werden de hoofdstukken rund, varken en vleeskalveren goedgekeurd door de bevoegde diensten voor dierenwelzijn van de gewesten. Pluimvee en kleine herkauwers zullen dit jaar volgen. Dankzij deze CAW bestaat er een naslagwerk voor de veehouders, waarin alle wettelijke dierenwelzijnsnormen - én de interpretatie ervan de bevoegde diensten - zijn opgenomen, en waartegen men zich zal kunnen laten certificeren. Voor velen is het immers al lang niet meer duidelijk wat nu wettelijke en wat bovenwettelijk is. Met onze CAW wordt deze dualiteit uit de wereld geholpen. "

De pas verkozen nieuwe voorzitter van Vegaplan Steven DE CUYPER, directeur agro bij Agristo nv, benadrukte het belang van Vegaplan voor industrie en handel. “Voor ons als exportland moet Vegaplan voldoende bekend en vertrouwd zijn in het buitenland en bij internationale klanten. Dit is dankzij diverse uitwisselbaarheidsakkoorden en benchmarking met buitenlandse systemen goed gelukt. Omwille van continu evoluerende maatschappelijke verwachtingen en klanten die zich wensen te differentiëren, blijft dit echter een voortdurende oefening.” Een recente uitdaging is de Franse ‘EGalim’ wet voor evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Deze wet bepaalt dat vanaf volgend jaar de samenstelling van maaltijden in collectieve catering voor 50 % van duurzame oorsprong moet zijn. Vermits Frankrijk een belangrijke afzetmarkt is voor industriegroenten en aardappelen, had dit uiteraard een groot effect op Belgische producenten. Met de nieuwe module VegaplanFR zijn wij er gelukkig snel in geslaagd om een oplossing te vinden voor deze exportmarkt. Deze nieuwe module ging op 15 juni officieel van start.

De voorzitter situeerde de Vegaplan Standaard ook binnen het kader van duurzame ontwikkeling en schetste het maatschappelijk belang van de kwaliteitsstandaard. “In 2014 werd de Vegaplan Standaard, toen nog IKKB Standaard, uitgebreid met het luik Geïntegreerde gewasbescherming (of IPM). Vermits IPM in de Green Deal benoemd wordt als één van de instrumenten om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te reduceren, biedt de Vegaplan Standaard nu reeds een bruikbare tool aan de Belgische landbouw om dit te realiseren. Ruimer gezien leveren de landbouwers die volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd werden, een belangrijke bijdrage aan de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties bijdraagt. Van de 17 doelstellingen worden er 8 afgedekt met de niveau 1 en 2 eisen. Wanneer ook de niveau 3 eisen in rekening worden gebracht, stijgt het aantal naar 12 doelstellingen. Uiteraard zijn niet alle SDG’s relevant in de context van de primaire plantaardige productie, maar de studie geeft ons een aanwijzing waar er potentieel is voor verdere ontwikkeling en waar bijkomende bijdrages aan duurzame ontwikkeling kunnen worden voorzien.

In het slotwoord benadrukte Mr Jean-Pierre Servotte van het kabinet van minister van landbouw David Clarinval het belang van de autocontrole met de door het FAVV gevalideerde sectorgidsen, en de hieraan gekoppelde private lastenboeken. Deze inspanningen en certificatie scheppen vertrouwen en geloofwaardigheid op de internationale markten.

De gezamenlijk ondernomen actie rond VegaplanFR om de Franse markt te vrijwaren is hiervan een mooi voorbeeld. Het belang van nauwe samenwerking – politiek, landbouwers en belangenorganisaties samen – werd hiermee aangetoond.

De Belgische context, met zijn verschillende niveaus van wetgeving - regionaal, federaal en Europees - vergemakkelijkt echter niet altijd de verdediging van onze Belgische producten op de internationale markt. De regionalisering van bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, vergt extra werk, niet alleen voor de certificering, maar kan ook leiden tot commerciële moeilijkheden, of zelfs tot een moeilijk begrip van de consument.

De voortdurend nieuwe verwachtingen van de consument en de maatschappij beïnvloeden de vereisten van de handel en distributie en vervolgens ook de kwaliteitssystemen. Uit de laatste 20 jaar is gebleken dat bovenwettelijke eisen die initieel ingevoerd worden door de distributieketen, in de loop van enkele jaren hun weg vinden naar de wetgeving. Een drijfveer hiervoor is het feit dat deze eisen na verloop van tijd nageleefd worden door een belangrijk deel van de operatoren; ze maken deel uit van een gemeenschappelijke basis. Er moet echter over worden gewaakt dat dit niet leidt tot een opbod van verstrengingen. Het is belangrijk te onthouden dat niet iedere consument zich immers steeds de duurdere producten met labels kan permitteren. De primaire rol van de landbouw moet een duurzame, betaalbare voedselproductie voor iedereen blijven.
 

Contact:  

Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

Codiplan vzw Tom De Winter at tom.de.winter@codiplan.be

+lees verder

De Lente 2021 nieuwsbrief is beschikbaar!

27.05.2021

+lees verder

Vegaplan lanceert milieu-module VegaplanFR voor export naar Frankrijk

27.04.2021

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Franse Commissie voor Milieucertificering (CNCE), heeft Vegaplan het genoegen om zijn nieuwe milieu-module VegaplanFR te publiceren.

De module VegaplanFR kadert in de internationale uitwisselbaarheid en meer bepaald in de Franse “EGalim” wet over evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Het Franse decreet 2019-351 van 23 april 2019 over de samenstelling van de maaltijden in collectieve catering (openbaar en privé) bepaalt dat de maaltijden vanaf 2022 voor 20% uit biologische producten en voor 30% uit duurzame producten moeten bestaan. Producten met een "milieucertificering" van niveau 2 komen hiervoor in aanmerking tot eind 2029. Voor deze milieucertificering biedt de Franse overheid een erkenningsprocedure voor private standaarden aan, waarvan Vegaplan dan ook gebruik maakte.

Vegaplan werd al in 2019 van industrie en handel benaderd met de vraag hoe best aan de vereisten van de Franse voedingssector en dit decreet voldaan kan worden. Zonder erkenning, dreigde de export naar Frankrijk in gedrang te komen en belangrijke markten verloren gaan.

Als beheerder van de Belgische Standaard voor Primaire Plantaardige Productie is Vegaplan best geplaatst om hiervoor een oplossing te vinden. Na grondige analyse, heeft Vegaplan ervoor gekozen om een optionele aanvullende module bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie aan te bieden. Hierdoor hoeven enkel producenten die effectief betrokken zijn bij export naar Frankrijk, en meer bepaald grondstof aanleveren voor producten met bestemming collectieve catering, deze certificatie aan te vragen. Vandaar ook dat de benaming VegaplanFR gekozen werd.

Vegaplan is nu volop bezig met de voorbereidingen zodat certificatie in de komende weken van start kan gaan. Raadpleeg alvast de VegaplanFR om kennis te nemen van de voorwaarden en eisen rond de thema’s biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en waterbeheer die erin zijn opgenomen.

Meer informatie:

 

Contact:

 

 Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

+lees verder

Vegaplan Standaard gebenchmarkt ‘resembling’ met de GLOBALG.A.P. Standaard Crops for Processing

26.03.2021

26 maart 2021

Vegaplan en GLOBALG.A.P. zijn verheugd om de benchmark als “resembling scheme” van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie met de GLOBALG.A.P Standaard Crops for Processing (CfP) aan te kondigen.

De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds enkele jaren geleden, toen GLOBALG.A.P. de Standaard CfP lanceerde. België is de grootste exporteur van diepvriesgroenten en aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd voor verwerking worden reeds afgedekt door de Belgische kwaliteitsstandaard Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Zo is momenteel meer dan 80% van de productieoppervlaktes in België voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor industriegroenten loopt dit zelfs op tot 96%. Het spreekt dan ook voor zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie op vlak van certificering werden onderzocht.

Mathieu Vrancken, voorzitter Vegaplan: “Dankzij deze benchmark kunnen wij aan internationale stakeholders – die de Vegaplan Standaard misschien minder goed kennen – de kwaliteit van ons Belgisch systeem nog beter aantonen.”

Guy Callebaut, voorzitter GLOBALG.A.P.: “Waar mogelijk, moeten synergiën tussen kwaliteitsstandaarden gevonden worden. De samenwerking met het Belgische kwaliteitssysteem Vegaplan is essentieel, om controle en certificatie efficiënt te organiseren en geen overbodige kosten voor kwaliteitsborging te scheppen. Daarom heb ik dit project van begin af aan ondersteund.”

Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust voor een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de regionale specificiteit van de Vegaplan Standaard te bewaren. De structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch autocontrolesysteem op federaal niveau en de IPM-eisen op regionaal niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig equivalent werden beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van GLOBALG.A.P. en Vegaplan.

Wat betekent dit in de praktijk?

De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die Vegaplan gecertificeerd zijn. Het Vegaplan certificaat blijft de referentie in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van plantaardige producten bestemd voor verwerking.

Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de gelijkenis tussen beide standaarden.

Meer informatie is te vinden op de websites van Vegaplan en GLOBALG.A.P.

 

https://www.GLOBALgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/benchmarking/scheme-profile/Vegaplan/

 

https://www.vegaplan.be/nl/benchmark/GLOBALGAP


Over GLOBALG.A.P.


GLOBALG.A.P. is een toonaangevend wereldwijd certificeringsprogramma dat landbouwers en detailhandelaars samenbrengt om veilig voedsel te produceren en op de markt te brengen, schaarse hulpbronnen te beschermen en te bouwen aan een duurzame toekomst. GLOBALG.A.P. biedt benchmarkingdiensten aan voor andere normen en regelingen die GLOBALG.A.P. als referentiepunt willen gebruiken om hun gelijkenis aan te tonen.

Bezoek www.globalgap.org voor bijkomende informatie.


Contact:  
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Almut Sievers at sievers@globalgap.org


Over Vegaplan


Vegaplan staat in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten en telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers. De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betreffende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op.

Bezoek www.vegaplan.be voor bijkomende informatie.

Contact:  
Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

+lees verder

De Winter 2021 nieuwsbrief is beschikbaar!

29.01.2021

+lees verder

Pagina's