Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Types Audits

Hieronder vindt u de verschillende types audits die er bestaan. 

Opgelet: Een audit wordt uitgevoerd door een certificeringsinstelling (OCI) en is niet hetzelfde als een inspectie die uitgevoerd wordt door het Federaal Voedselagentschap (FAVV). 

Initiële audit

De "initiële audit" vindt plaats binnen maximaal 9 maanden na de aanvraag. De datum van de audit is met de OCI overeengekomen. 

  • Indien het resultaat positief is, ontvangt de landbouwer een certificaat dat voor 3 jaar geldig is. 
  • Indien het resultaat niet positief is, vindt een aanvullende audit plaats. Tijdens een aanvullende audit worden enkel de correcties van de non-conformiteiten gecontroleerd. Bij dit type van audit moet de auditor zich niet per se naar de landbouwer begeven, dit is afhankelijk van de natuur van de non-conformiteit. Als het resultaat van de aanvullende audit positief is, ontvangt de landbouwer een certificaat. 

Opvolgingsaudit

De OCI zal de landbouwer negen maanden voor het verstrijken van het certificaat uitnodigen tot verlenging van het certificaat. De landbouwer heeft het recht om van OCI te veranderen. Alvorens er tot verlenging van het certificaat kan worden overgegaan, dient een nieuwe beoordeling te worden uitgevoerd (opvolgingsaudit). 

  • Indien het resultaat positief is, ontvangt de landbouwer opnieuw een certificaat dat voor 3 jaar geldig is. 
  • Indien het resultaat niet positief is, vindt een aanvullende audit plaats. Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen, of indien de geldigheidsdatum van het certificaat overschreden is, wordt het certificaat niet verlengd. 

Onaangekondigde audit

De OCI voert onaangekondigde audits uit. Indien het resultaat gunstig is, behoudt de landbouwer zijn certificaat (incl. productgroepen). Indien het resultaat ongunstig is, krijgt de landbouwer nog even de tijd om zijn non-conformiteiten op te lossen. Indien geen corrigerende maatregelen worden genomen of indien de corrigerende maatregelen onvoldoende zijn, wordt het certificaat ingetrokken. 

Uitbreiding van het certificaat

Een landbouwer kan, gedurende de looptijd van zijn certificaat een extra audit bij zijn contracterende OCI aanvragen indien hij de productgroepen op zijn bedrijf uitbreidt.

De geldigheid van het certificaat voor de productgroepen loopt steeds gelijk met de geldigheid van het bestaande certificaat.

Bij deze uitbreidingsaudit moeten de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor de van toepassing zijnde. In bepaalde, door Vegaplan gespecificeerde gevallen, kan de audit zich beperken tot een administratieve audit (zonder bezoek ter plaatse).

Beperking van het certificaat

Tijdens de looptijd van zijn certificaat, kan een landbouwer definitief met bepaalde productgroepen stoppen en hiervan de OCI informeren. Het toepassingsbied van het certificaat wordt bijgevolg ingeperkt. 

Bedrijfsovername

Wordt het landbouwbedrijf overgenomen, dan dient er een nieuwe audit te gebeuren. Deze regel geldt niet voor overnames door familieverwanten van de 1ste of 2de graad, echtgenoten of vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt. Telkens echter op voorwaarde dat na overname er geen wijziging van activiteiten plaatsvindt. Deze overnames moeten gemeld worden aan de betrokken OCI, zodat een nieuw certificaat (met dezelfde looptijd) kan uitgereikt worden op naam van de nieuwe verantwoordelijke.

Tussentijdse audits (enkel voor loonwerkers met de activiteit secundair transport)

Indien de activiteit 'secundair transport' is opgenomen in het certificaat van de loonwerker, dan vindt een tussentijdse audit plaats tussen de 15de en 21de maand na de startdatum van het certificaat door de contracterende OCI.

Tijdens de tussentijdse audit worden enkel de voorschriften voor de activiteit 'secundair transport' uit de Vegaplan Standaard voor Loonwerkers die op dat moment van toepassing zijn gecontroleerd.

Indien geen non conformiteiten van niveau 1 worden vastgesteld dan blijft de status van de loonwerker voor de activiteit secundair transport: "certificaat behaald". Indien wel non conformiteiten van niveau 1 worden vastgesteld dan wordt de status van de loonwerker voor de activiteit secundair transport "certificaat geschrapt". Via een aanvullende audit, maximaal 3 maanden later, kan de loonwerker alsnog zijn certificaat voor de activiteit secundair transport behalen.