Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Sectoroverkoepelende residubewaking

Het sectoroverkoepelend residubewakingssyteem van Vegaplan heeft tot doel te komen tot de erkenning van de Belgische residubewaking in het kader van autocontrole, door diverse kwaliteitssystemen. Operatoren moeten hierdoor niet deelnemen aan de residumonitoring zoals voorzien in die kwaliteitssystemen.

Met de introductie van autocontrole in alle schakels van de voedselketen in België, worden vandaag alle parameters van voedselveiligheid, waaronder ook residuen van gewasbeschermingsmiddelen, bewaakt op basis van autocontrole door de operatoren. Voor de sectoren groenten en fruit versmarkt, aardappelen en industriegroenten voorziet het autocontrolesysteem in residubewaking op het niveau van de eerste afnemer. De bepalingen zijn opgenomen in de Gids Autocontrole Aardappelen - Groenten - Fruit Verwerkende Industrie en Handel (G-014), die is opgesteld door vertegenwoordigers van de sectoren en is goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het sectoroverkoepelende residubewakingssysteem van Vegaplan is gebaseerd op dit principe van autocontrole. Het werd door een paritair samengestelde werkgroep ontwikkeld voor de sectoren aardappelen, groenten en fruit. Het systeem staat open voor operatoren uit de sectoren handel en verwerkende industrie (incl. veilingen) die Vegaplan gecertificeerde plantaardige producten verhandelen of verwerken.

Het systeem is van toepassing in het kader van de Vegaplan - QS uitwisselbaarheid.

Concept

Vegaplan heeft een coordinerende rol in het sectoroverkoepelende residubewakingssysteem. De eigenlijke uitwerking van de residubewaking gebeurt door de deelnemende sectoren en operatoren.

De sectorgids G-014 voorziet voor operatoren twee mogelijkheden voor de monitoring van residuen van gewasbeschermingsmiddelen: ofwel via een sectoraal residubewakingsplan ofwel via een bedrijfseigen plan. Specifiek voor Vegaplan – QS uitwisselbaarheid komen de sectorale residubewakingsplannen van Belgapom en het VBT, alsook het QS bemonsteringsplan in aanmerking.

Deelnemende operatoren zijn verplicht de residuanalyseresultaten van alle stalen per kwartaal in geanonimiseerde vorm bij Vegaplan in te dienen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de sectororganisatie. Vegaplan en de sectororganisaties garanderen een volledig geanonimiseerd gebruik en de vertrouwelijkheid van alle ingediende gegevens.

Als de operator non conformiteiten vaststelt, brengt hij Vegaplan onmiddellijk op de hoogte en dienen passende corrigerende maatregelen genomen te worden. De operator is verantwoordelijk voor de toepassing van deze maatregelen bij de producent. Een niet-conformiteit betreft overschrijdingen van MRL waarden en detecties van niet erkende middelen.

Deelname

Doelgroepen zijn operatoren uit de sector handel en verwerkende industrie (incl. veilingen).

1. Registratie

Voorwaarde voor deelname is dat de operator beschikt over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem volgens de gids G-014 en de ondertekening van een overeenkomst met Vegaplan. Bij goedkeuring van de aanvraag door Vegaplan, wordt het bedrijf als deelnemer op de website van Vegaplan gepubliceerd ( lijst van deelnemende bedrijven ) en wordt het te gebruiken document voor het verzamelen van de analyseresultaten opgestuurd.

2. Opstartfase

Indien de operator wil leveren aan het Duitse QS geeft hij de Vegaplan gecertificeerde telers waarvan producten kunnen aan QS geleverd worden door aan Vegaplan. Verder moet de operator ook met volgende zaken in orde zijn:

  • Overeenkomst met laboratorium voor maandelijkse communicatie overzichten aan Vegaplan (aantal stalen en MRL overschrijdingen, per product).
  • Overeenkomst met laboratorium en/of sectororganisatie voor communicatie analyseresultaten aan Vegaplan – per kwartaal en volgens Vegaplan bepaalde format.
  • Uitvoering sectoraal of QS (productieniveau) residubewakingsplan voor betrokken producten en producenten.

3. Residumonitoring

Het residumonitoring systeem bestaat er in dat de operator het relevante bemonsteringsplan (sectoraal of QS) volgt en de gegevens zoals vermeld in 2. Opstartfase verzamelt en doorgeeft aan Vegaplan. Daarnaast heeft de operator ook volgende verantwoordelijkheden:

  • Alle analyseresultaten onmiddellijk verifiëren op erkend gebruik. Bij niet-erkende middelen met residuwaarde > 0.014 ppm, onmiddellijk Vegaplan verwittigen.
  • Alle analyseresultaten verifiëren op MRL-overschrijdingen. Bij MRL-overschrijdingen, onmiddellijk Vegaplan verwittigen.
  • Passende correctieve maatregelen uitwerken, met producent.
  • Passende hercontrole – waarbij een conform resultaat leidt tot het terug aanmelden van het product/de producent als ‘QS-geschikt’.

Alle verzamelde geanonimiseerde resultaten worden door de Werkgroep Residubewaking besproken.