Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Laatste nieuws

Vegaplan Standaard gebenchmarkt ‘resembling’ met de GLOBALG.A.P. Standaard Crops for Processing

26.03.2021

26 maart 2021

Vegaplan en GLOBALG.A.P. zijn verheugd om de benchmark als “resembling scheme” van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie met de GLOBALG.A.P Standaard Crops for Processing (CfP) aan te kondigen.

De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds enkele jaren geleden, toen GLOBALG.A.P. de Standaard CfP lanceerde. België is de grootste exporteur van diepvriesgroenten en aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd voor verwerking worden reeds afgedekt door de Belgische kwaliteitsstandaard Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Zo is momenteel meer dan 80% van de productieoppervlaktes in België voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor industriegroenten loopt dit zelfs op tot 96%. Het spreekt dan ook voor zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie op vlak van certificering werden onderzocht.

Mathieu Vrancken, voorzitter Vegaplan: “Dankzij deze benchmark kunnen wij aan internationale stakeholders – die de Vegaplan Standaard misschien minder goed kennen – de kwaliteit van ons Belgisch systeem nog beter aantonen.”

Guy Callebaut, voorzitter GLOBALG.A.P.: “Waar mogelijk, moeten synergiën tussen kwaliteitsstandaarden gevonden worden. De samenwerking met het Belgische kwaliteitssysteem Vegaplan is essentieel, om controle en certificatie efficiënt te organiseren en geen overbodige kosten voor kwaliteitsborging te scheppen. Daarom heb ik dit project van begin af aan ondersteund.”

Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust voor een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de regionale specificiteit van de Vegaplan Standaard te bewaren. De structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch autocontrolesysteem op federaal niveau en de IPM-eisen op regionaal niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig equivalent werden beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van GLOBALG.A.P. en Vegaplan.

Wat betekent dit in de praktijk?

De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die Vegaplan gecertificeerd zijn. Het Vegaplan certificaat blijft de referentie in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van plantaardige producten bestemd voor verwerking.

Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de gelijkenis tussen beide standaarden.

Meer informatie is te vinden op de websites van Vegaplan en GLOBALG.A.P.

 

https://www.GLOBALgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/benchmarking/scheme-profile/Vegaplan/

 

https://www.vegaplan.be/nl/benchmark/GLOBALGAP


Over GLOBALG.A.P.


GLOBALG.A.P. is een toonaangevend wereldwijd certificeringsprogramma dat landbouwers en detailhandelaars samenbrengt om veilig voedsel te produceren en op de markt te brengen, schaarse hulpbronnen te beschermen en te bouwen aan een duurzame toekomst. GLOBALG.A.P. biedt benchmarkingdiensten aan voor andere normen en regelingen die GLOBALG.A.P. als referentiepunt willen gebruiken om hun gelijkenis aan te tonen.

Bezoek www.globalgap.org voor bijkomende informatie.


Contact:  
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Almut Sievers at sievers@globalgap.org


Over Vegaplan


Vegaplan staat in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten en telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers. De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betreffende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op.

Bezoek www.vegaplan.be voor bijkomende informatie.

Contact:  
Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

lees verder

CodiplanPLUS Varkens gaat op in het ééngemaakt kwaliteitssysteem BePork

14.12.2020

BePork, de basis voor markttoegang

Het BePork-kwaliteitslabel bouwt verder op de wetgeving: de autocontrole (G040C) en de wettelijke bepalingen rond dierenwelzijn, vervat in het Codiplan Animal Welfare lastenboek (zie verder voor meer uitleg). Daar legt BePork bijkomende bovenwettelijke eisen bovenop rond duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

BePork vormt de uniforme basis doorheen de volledige varkenskolom waarop andere initiatieven verder kunnen bouwen. Dat zorgt voor transparantie en duidelijkheid in de markt.

Het BePork-kwaliteitslabel is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Dat betekent concreet dat de export naar Duitsland via dit lastenboek gegarandeerd blijft, zonder bijkomende eisen.

BePork gaat van start vanaf januari 2021.

Welke gevolgen heeft de oprichting van BePork voor de CodiplanPLUS deelnemers ?

Met de opstart van BePork zal het CodiplanPLUS lastenboek en zijn certificaten uitdoven. Indien u in het nieuwe BePork systeem wenst te stappen, zal de eerstvolgende audit volgens het BePork lastenboek uitgevoerd worden, dat zal resulteren in een BePork certificaat. De einddatum van dit certificaat zal net zoals bij CodiplanPLUS gelijk zijn aan de einddatum van uw G040 autocontrole certificaat.

Om deze overstap te maken dient het online aansluitingsformulier dat u terugvindt op de Belpork website ingevuld te worden.

Wanneer wordt de initiële BePork audit uitgevoerd?

Indien het huidig CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2021 of 2022, zal respectievelijk in 2021 of 2022 een initiële audit uitgevoerd worden volgens het nieuwe BePork lastenboek, in combinatie met de G040C en de Codiplan Animal Welfare. Dit zal resulteren in een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar.  

Indien het huidig CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2023 of 2024, zal in 2021 of 2022 een initiële audit uitgevoerd worden volgens het nieuwe BePork lastenboek, in combinatie met de Codiplan Animal Welfare, maar zonder de G040C.Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, dus in 2023 of 2024.

Wat zijn de exacte voorwaarden van het BePork kwaliteitssysteem?

U kan op de website van Belpork vzw het BePork lastenboek voor varkenshouders downloaden. U zal zien dat dit gelijkaardig is aan het CodiplanPLUS lastenboek, met een paar bijkomende accenten wat betreft bioveiligheid, en een alternatief systeem voor Salmonella opvolging. Er is ook een zogenaamde duurzaamheidsmonitor aan gekoppeld, zodat in kaart kan gebracht worden welke inspanningen de varkenshouders nu al leveren om de duurzaamheid van de sector te verhogen.

Wat indien men niet wenst in te stappen in het nieuwe BePork kwaliteitssysteem?

Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in de loop van 2021, kunnen nog tot de einddatum van dit certificaat varkens geleverd worden aan QS gecertificeerde slachthuizen, maar er is geen verlenging volgens het CodiplanPLUS lastenboek meer mogelijk.

Indien het CodiplanPLUS vervalt in 2022 of later, zal het certificaat definitief stopgezet worden op 31/12/2021.

Om de uitwisselbaarheid met QS gedurende 2021 te kunnen blijven garanderen, zullen op de bedrijven waar varkens afgemest worden en die zouden beslissen de overstap naar BePork niet te maken, de 12 bloedstalen die genomen worden in het kader van het Aujeszky onderzoek, bijkomende geanalyseerd worden op Salmonella. De kosten voor deze Salmonella analyses zijn net zoals voorheen ten laste van de betrokken varkenshouder.

Wat is het Codiplan Animal Welfare lastenboek?

Dit lastenboek verzamelt de wettelijke normen wat betreft dierenwelzijn. Dit maakte tot eind 2019 deel uit van de sectorgids voor de autocontrole voor de primaire dierlijke productie (G040C). Aangezien ondertussen de bevoegdheid voor dierenwelzijn overgeheveld werd van de Federale niveau naar de Gewesten, heeft Codiplan deze wettelijke dierenwelzijnsnormen verwijderd uit de laatste versie van de G040C, en overgebracht naar dit nieuw lastenboek. Dit lastenboek werd ook voorgelegd aan en goedgekeurd door de bevoegde Waalse en Vlaamse dienst voor dierenwelzijn. U kan het hoofdstuk varkens vinden op deze website, op de pagina met de documenten betreffende de dierlijke productie . De  inhoud hiervan is quasi onveranderd van wat in de vorige versie van de G040C stond.

Meer info

Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we u graag naar de website www.belpork.be/nl/bepork , of naar de helpdesk van de collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer 02 552 81 44.

Heeft u specifieke vragen betreffende het CodiplanPLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare, kan u terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.

lees verder